GlobeCore / Məhsullar / Yağların filtrasiya avadanlığı / Mobil yağ stansiyası MYS-4ЛТ

Mobil yağ stansiyası MYS-4ЛТ

Mobil yağ stansiyası MYS-4LT termovakuum qurutma, filtrasiya, mexaniki qatışıqlardan təmizləmə, yağların suyundan təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur, hansılar ki, yağlama sistemlərində, sıxlaşdırma sistemlərində, qaz turbin və qaz ötürmə aqreqatlarının hidravlik idarə sistemlərində, qaz motorlu kompressorlarında, həmçinin onların istismarı və təmir işlərinin keçirilməsi zamanı transformatorlarda istifadə olunurlar.

Quraşdırma çirkləndirilmiş yağların sudan, azad və həll edilmiş qazlardan təmizlənməsi, termavakuum metodu ilə yağla doldurulmuş elektrik aparatlarını qızdırması və qurutması üçün istifadə edilmiş ola bilər. Həmçinin yüksək təsirli filtrelementlərin köməyi ilə mexaniki qatışıqlardan təmizlənməsi üçün. Quraşdırma yağın emalı və təmizləməsiylə məşğul olan montaj, təmir və istismar təşkilatlarında tətbiq edilir.

Opsion olaraq rütubət, koalestsent elementlərin və sensor panel tənzimçilərin quraşdırılması mümkündür.

Parametrin adı

Göstərici

1 Məhsuldarlıq, l/dəq, ən azı

– termovakuum qurutma və filtrasiya rejimində

70

2* Emal edilmiş yağın parametrləri:

–ISO 4406 üzrə yağın təmizliyinin sunfi , ən azı:

17/15/12

– DÖST 17216-2001 üzrə yaağın təmizliyin sinfi, ən azı:

10

– yağdan azad suyun çıxarılması, %

100

– yağdan həll olunmuş suyun və qazların çıxsrılması

90

3 Yağın iş temperaturların diapozonu, ºС

 
 

– aşağı hüdud, ən çox

+10

– yuxarı hüdud

+70…+80

4 Çıxışda təzyiq, bar, ən azı

1,5

5 Yağ qızdırıcısının gücü, kVt, ən çox

40

6 Maksimal istehlak gücü, kVt, ən çox

46

7 Elektrik cərəyanının parametrləri

– gərginlik, В

400

– dəyişən tezliklə, Hs

50

– fazaların sayı

3

8 Qabarit ölçüləri, mm, ən çox

– uzunluq

1700

– enlik

900

– hündürlük

1970

9 Çəki, kq, ən çox

600

Qeyd   * Yağın ilkin parametrləri üzrə:

  • həcmli qaz tərkibi – ən çox 10,5%
  • kütləvi rütubət – ən çox 0,005% (50q/t)
  • temperatur–0 ºС aşağı olmayaraq.

  • çoxfunksional;
  • yığcamlıq;
  • portativlik.

    GlobeCore

    Оставить запрос