GlobeCore / Məqalələr / Yem mayası istehsalının çirkab sularının təmizlənməsi

Yem mayası istehsalının çirkab sularının təmizlənməsi

yem mayası istehsalı

Biz əvvəllər çirkab suların təmizlənməsi proseslərində burulğan təbəqəsi cihazlarının ümumi tətbiqini müzakirə etdik. İndi biz sizə tullantı sularını tərkibində olan müəyyən növ çirklərlə təmizləyərkən və ya xüsusi istehsal müəssisələrinin çirkab sularını təmizləyərkən cihazların necə işlədiyini daha ətraflı izah edəcəyik. Bugünkü icmal yem mayası istehsalının çirkab sularının təmizlənməsi ilə bağlıdır.

Yem mayası istehsalı

Yem mayası mal-qara, quşçuluq və balıq üçün qida kimi istifadə olunur. Quruluş baxımından yem mayası zülal əlavəsidir. Onun əsas üstünlüyü, məsələn, dənli bitkilər üzərində böyümə sürətidir. Yem mayasının alınması məhsuldar kənd təsərrüfatı bitkilərinin əldə edilməsindən 500 dəfə az vaxt aparır.

İçki zavodları adətən maya istehsalı ilə məşğul olurlar, çünki spirt istehsalının əlavə məhsullarında maya yetişdirmək əlverişlidir: taxıl, kartof qəlibləri, qarışıq bəkməzlər və taxıl mayaları. Bu qəlibdə maya əldə etmək üçün lazım olan istifadə olunmamış şəkər var.

Yem mayasının istehsalı zamanı mayadan sonrakı yuma adlanan bol miqdarda əmələ gəlir və tərkibində müxtəlif üzvi maddələr, dayandırılmış bərk maddələr və digər çirkləndiricilər var. Bu yuma tərkibi dəyişir və xammalın növündən, miqdarından, proses axınının sxemlərindən və digər amillərdən asılıdır.

Buna görə də, üzvi və digər çirkləndiricilərin tərkibini icazə verilən maksimum konsentrasiyalardan çox olmayan dəyərlərə endirmək üçün yuyulma dezinfeksiya edilməlidir.

Maya yuyulmasından sonra dezinfeksiya üsulları

Mayadan sonra yuyulmanın üç əsas üsulu var:

 • kimyəvi;
 • fiziki və kimyəvi;
 • bioloji.

Təcrübə göstərir ki, alkoqol sənayesində əksər müəssisələr biofiltrlərin, aerasiya çənlərinin və qarışdırıcı aerasiya çənlərinin istifadəsini nəzərdə tutan biokimyəvi üsullara üstünlük verirlər. Havanın verilməsi və yuyulmada biokimyəvi proseslərin aktivliyini artırmaq üçün bioloji oksidləşdiricilər və hava üfleyiciləri ilə iki mərhələli biokimyəvi müalicə prosesi tətbiq olunur.

Bu yanaşmanın aşağıdakı çatışmazlıqları var:

 • zərərsizləşdirmə dərəcəsi şəhər bioloji təmizləyici qurğulara daxil olan tullantı suları üçün tələblərə cavab vermir (oksigenə bioloji tələbat 1000-2000 mq/dm3 və icazə verilən 600 mq/dm3 nisbətində daha çox);
 •  yüksək elektrik istehlakı – 5–8 kVt·saat/m3 yuyulma;
 •  yüksək kapital və əməliyyat xərcləri.

Yem mayası istehsalının tullantı sularının təmizlənməsinin səmərəliliyinin artırılması yolları

yem mayası istehsalıSon illərdə tərkibində üzvi maddələr, asılı maddələr və mikroorqanizmlər olan çirkab suların təmizlənməsi üçün elektrik və digər fiziki təsir üsullarından getdikcə daha çox istifadə olunur.

Xarici elektrik sahəsinin aşağıdakılara səbəb olduğu aşkar edilmişdir:

 • elektrofiziki təsirlər (hissəciklərin ox ətrafında simmetrik oriyentasiyası, mikroorqanizmlərin zəncirlərinin və aqreqasiyalarının əmələ gəlməsi);
 • bioloji təsirlər (metabolik pozğunluqlar, məhdud hüceyrə böyüməsi və bölünmə sürəti, hüceyrə ölümü).

Maqnit sahəsi həmçinin dispers mühitin hissəciklərinin laxtalanmasını və flokulyasiyasını asanlaşdırmaqla, adsorbsiyanı gücləndirməklə və maddələrin həllolma qabiliyyətini artırmaqla su məhlullarına təsir göstərir.

Elektrolizatorlarda elektrolitlərin elektrokimyəvi emalı zamanı elektrod reaksiyaları nəticəsində yaranan oksigen hesabına üzvi çirklərin elektrokimyəvi oksidləşməsi baş verir. Dezinfeksiya edilmiş məhlulların keyfiyyətinə və prosesin iqtisadi tərəfinə təsir edən elektrokimyəvi üsulların əsas xüsusiyyəti bu üsulların normal olaraq kimyəvi maddələrin paralel axını ilə müşayiət olunmasıdır. Bunlar metalların katod çökməsi, birləşmələrin məhvinə təsir edən elektrodlarda redoks prosesləri, məhlulda müvafiq olaraq asılı maddələrin və müxtəlif çirkləndiricilərin duzlarının çıxarılmasına müsbət təsir göstərən elektroforetik və elektrokoaqulyasiya prosesləridir.

Elektrik boşalmasının istifadəsi də maraq doğurur. Boşalma zamanı məhlullardakı kimyəvi reaksiyaların ionlaşma və termokimyəvi proseslər, eləcə də şok dalğaları ilə meydana gəldiyinə inanılır. Müəyyən edilmişdir ki, dezinfeksiya işinin səmərəliliyi artırılmış axıdma enerjisi və onun tullantı sularına təsirinin uzadılması ilə artır.

Yuxarıda sadalanan amillərin və hadisələrin əksəriyyəti (elektromaqnit emal, elektroliz, akustik dalğalar, intensiv dispersiya və qarışdırma) burulğan təbəqəsi cihazının (AVS) iş kamerasında baş verir. Buna görə də, mayadan sonrakı yuyulma dekontaminasiyası prosesində bu cür cihazların istifadəsi perspektivlidir, lakin ilk növbədə təcrübə ilə sınaqdan keçirilməsini tələb edir.

Eksperimental tədqiqatların nəticələri

Tədqiqatlar Şəkil 1-də göstərilən proses axını diaqramı olan bir vahiddən istifadə edərək aparıldı.yem mayası istehsalı

Şəkil 1 – Mayadan sonrakı yuyulma dezinfeksiya qurğusunun proses axını diaqramı: 1 — burulğan qatı cihazı, 2 — kütlə ötürmə sütunu, 3 — mənbə yuma çəni, 4 — nasos, 5 — zərərsizləşdirilmiş yuma çəni, 6 — bağlama klapan, 7 — nəzarət klapan, 8 — nümunə götürənlər

Cihazın işləmə prinsipi aşağıdakı kimidir. Çıxılan mayadan sonrakı yuma çəndən (3) nasosun (4) köməyi ilə bağlama klapanından (6) və nəzarət klapanından (7) burulğan qatı qurğusuna (1) daxil olur. AVS-dən əvvəl hava hava üfürücü vasitəsi ilə yuyulmaya verilir. Cihazın işləmə kamerasında mənbənin yuyulması və havası fırlanan elektromaqnit sahəsinə, ferromaqnit hissəciklərinin burulğan təbəqəsinə, yüksək yerli təzyiqlərə, akustik vibrasiyalara, elektrolizlərə və digər amillərə məruz qaldıqda intensiv emala məruz qalır. Cihazdan sonra yuyulma keramika qablaşdırma ilə doldurulmuş kütlə ötürmə sütununa (2) daxil olur, burada yuyulmanın daha intensiv işlənməsi təmin edilir və bu, oksidləşmə prosesinin səmərəliliyini artırır. Zərərsizləşdirilmiş yuma sütundan sonra çəndə (5) yığılır. Mənbə və dekontaminasiya edilmiş yuma nümunələri nümunə götürənlərdən götürülür (80). AVS-nin sənaye mühitində sınaqdan keçirilməsinin nəticələri Cədvəl 1-də göstərilmişdir. Mayadan sonra emaldan əvvəl yuyulmanın parametrləri: kimyəvi oksigen tələbatı – 15,150 mq/dm3, biokimyəvi oksigen tələbatı – 4,840 mq/dm3.

Cədvəl 1 – Yem mayası istehsalının çirkab sularının təmizlənməsi zamanı AVS sınaqlarının nəticələri

Mayadan sonra hava ilə yuyulmanın işlənməsi üsulu

Emal müddəti, s Hava sərfi, m3/m3 yuyulma Mayadan sonrakı yuyulma xüsusiyyətləri
Kimyəvi oksigen tələbatı, mq/dm3

Biokimyəvi oksigen tələbatı, mg/dm3

AVS-150 burulğan qat qurğusunda və keramika qablaşdırmalı sütunda (IN = 0,1 m3,Q = 25 m3/saat)

15

6

2300

120

8

1450

90

10

780

30

Sənaye partiyası tipli fermentator-oksidləşdiricidə (IN = 400 m3)

3600

18

6000

1250

24

4000

780

30

2500

210

Cədvəldən göründüyü kimi, mayadan sonra yuyulmanın hava ilə daha az hava sərfi ilə işlənməsi sənaye partiyası tipli fermentator-oksidləşdirici ilə müqayisədə daha yaxşı müalicə performansını təmin edir.

Çirkab suların təmizlənməsi proseslərində burulğan lay qurğularının üstünlükləri

 • Yüksək tutumlu (AVS-100 — 8-10 m3/saat, AVS-150 model – 16 m3/saat).
 • Kompakt ölçülər və işləyən təmizləyici qurğulara asan inteqrasiya. Bunun üçün AVS-nin əməliyyat kamerası ilə giriş və çıxış boru kəmərləri arasında əlaqəni təmin etmək kifayətdir.
 • Çirkab suların təmizlənməsində istifadə olunan havaya, kimyəvi maddələrə və digər köməkçi maddələrə qənaət.
 • Kimyəvi reaksiyaları on və yüz dəfə sürətləndirmək.
 • Kimyəvi reaksiyaların sürətli gedişi və az enerji sərfiyyatı hesabına elektrik enerjisinə qənaət (AVS-100 modeli — 4,5 kVt, AVS-150 modeli — 9,5 kVt). Xüsusi elektrik istehlakı 0,4-0,5 kVt·saat / m3 yuyulmadan çox deyil.

Şərab, biokimyəvi zavodlar və yem mayası istehsalı üzrə ixtisaslaşan digər müəssisələrin çirkab sularının təmizləyici qurğularına burulğan təbəqəsi cihazlarının tətbiqi ilə bağlı məsləhət almaq üçün vebsaytın müvafiq bölməsində olan bəzi əlaqə məlumatlarından istifadə edərək texniki mütəxəssislərimizlə əlaqə saxlayın.